Advanced Search

Now showing items 1-14 of 14

  • Atatürk’ün ‘Söylev Ve Demeçleri’nde Kullandiği Türkçenin Söz Dizimsel Özellikleri 

   Taştekin, Ali (International Balkan University, 2019)
   Dil; milletin can damarı, yaşam kaynağı ve değerler yumağıdır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder, bu gerçeğin bilincinde olarak yaşamının her döneminde iletişimin vazgeçilmez aracı olan dil konusuyla ilgilenmiş; ...
  • Divan-ı Hikmet’te Emir Kipinin Ikinci Tekil Kişi Durumu 

   Taştekin, Ali (Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, 2018)
   Divan-ı Hikmet; tarihî süreçte Taşkent, İstanbul, Kazan vb. merkezlerde muhtelif hacim ve kapsamlarda matbu olarak yayımlanmıştır. Üzerinde pek çok inceleme ve değerlendirme yapılan bu Türk dili ve kültürünün şaheserini ...
  • Insan, Dil ve Kur’an 

   Taştekin, Ali (The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 2018)
   Kur’an-ı Kerim’deki altmış beş yerde “insân”, on sekiz yerde “ins”, bir yerde de “insî” geçmektedir. Ayrıca bir ayette “enâsî”, beş ayette “ünâs”, iki yüz kırk ayette de “nâs” şeklinde çoğul olarak yer almaktadır. Beş ...
  • Işık Gazetesindeki Fiske’ler Yeni Bir Edebi Tür mü? 

   Taştekin, Ali (XI. ULUSLARARASI, 2019)
   Türk Lehçeleri Sözlüğü’ne göre Türkiye Türkçesinde kullanılan “Fiske”; çırtma (Azerbaycan Türkçesi), sirtki, sirtiv (Başkurt Türkçesi), şertüv (kazak Türkçesi), çertü (Kırgız Türkçesi), çertki, çertiş (Özbek Türkçesi), ...
  • İletişimde yalan ve Kur'an 

   Taştekin, Ali (İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2020)
   Yaratıcı, kullarının dili doğru kullanmalarını ve konuşma becerilerini geliştirerek sağlam iletişim kurmalarını istemektedir. Özellikle yalansız, hilesiz, kırıcı olmayan bir üslubun tercih edilmesini öğütlemektedir. Kur’an’da ...
  • Maltepe’deki ii. Abdülhamit Depolarinin Tarihî Kitabeleri 

   İstanbul – Maltepe / Küçükyalı’daki Başıbüyük semti civarında, Baruthane de resinin güney sırtlarında 1297’de (l88l) inşa edilen dört adet taş cephanelik mevcuttur. Dere boyunca belli aralıklarla sıralanmış ve E-5 karayolu ...
  • Mısırda Bir Esir Kampında Çıkarılan Işık Gazetesi’ndeki Şiirler 

   Taştekin, Ali (Kesit Akademi Dergisi, 2018)
   Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 - 11 Kasım 1918 yıllarında Mısır’daki esir kampında Hicri 5. 4. 35, Milâdî: 29 Ocak 1917 tarihinde, “Işık Gazetesi” adıyla bir gazete çıkarılmıştır. Gazetenin ilk sayısında, “Sahib-i ...
  • Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Bir Yöntem Önerisi 

   Taştekin, Ali (II.ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, [2020])
   Ülkelerindeki olumsuz koşullar nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli geçici sığınmacı statüsündeki hedef kitlenin tamamına yakını Arapça bilmektedir. Bu insanların yaş, statü, bilgi ve becerileri bakımından ölçünlü (standart) ...
  • Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi Nasıl Olmalıdır 

   Taştekin, Ali (International Journal of Languages’ Education and Teaching, 2015)
   Ana dili Türkçe olmayanlara Türkçenin öğretimi (ATOTÖ) faaliyetine muhtelif adlar verilmesi, bu etkinliği yapanların faaliyete bakış açılarıyla ilgilidir. Türkçe öğretim merkezleri eğer Üniversitelerimizin Yabancı ...
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Uygulamaları Bağlamında Anadili Türkçe Olmayanlara Türkçe Öğretimi 

   Taştekin, Ali (International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017)
   Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancılara Türkçe öğretme faaliyetinin tarihi süreci henüz tam olarak tespit edilme miştir. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra bilinen ilk Misafir Askerî Personel (MAP)’e Türkçe ...
  • Türkçenin Sınırları 

   Taştekin, Ali (TÜRKKÜM 2018, Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, [2018])
   Türk dili, tarihî bakımdan olduğu gibi coğrafî açıdan da çok geniş bir etki alanına sahiptir. Arkeoloji kazıları, Türklerin Orta Asya’daki varlığını taş devrinden demir ve tunç devirlerine kadar götürmekte ve Türkçenin ...
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinin Dil Psikolojisi Açısından Temelleri 

   Taştekin, Ali (Uludağ Üniversitesi I. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, [2017])
   Dil psikolojisi; konuşma ve yazma becerisinin psikolojik temelleri ile anlama, yorumlama, analiz-sentez yapma ve kavrama işlevinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgilenmektedir. Dilbilimi, kişinin okuduğunu ve dinlediğini anlama ...
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir Yöntem Denemesi1 

   Taştekin, Ali (International Journal of Languages’ Education and Teaching, [2014])
   Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi faaliyetinin önemi son zamanlarda artmıştır. Bu eğitim, Türkiye’de ve pek çok yabancı ülkede sivil ve askerî kurumlarda verilmektedir. Türk Silahlı kuvvetleri bünyesindeki okul ...
  • Türkçe’deki Sayma Sayilarinin Kökeni Üzerine Bir Değerlendirme1 

   Taştekin, Ali (Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016)
   Matematik biliminin temeli olan rakamlar, dil biliminin de önemli yapı taşlarındandır. İlk defa ne zaman kulla nıldığına dair kesin bilgimiz olmayan sayıların, yazının bulunuşundan çok önceleri konuşma dilinde kullanıldığı ...