Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Ömer Faruken_US
dc.contributor.authorKiriştaş, Berken_US
dc.date.accessioned22.02.2018T12:19:00Z
dc.date.accessioned2018-11-30T07:36:16Z
dc.date.available22.02.2018T12:19:00Z
dc.date.available2018-11-30T07:36:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKiriştaş, Berk. (2017). Biriciklik kaynakları ölçeği (BKÖ): biriciklik kaynakları ölçek geliştirme çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/1205
dc.descriptionYüksek lisans tezi.
dc.description.abstractGerçekleştirilen çalışmada, bireylerin kendilerini hangi alanlarda ve hangi düzeyde biricik/özgün olarak değerlendirdiklerini anlayabilmek için Biriciklik Kaynakları Ölçeği (BKÖ) geliştirilmiştir. Biriciklik üzerine gerçekleştirilen çalışmalara değinildiğinde, literatürde; Biriciklik Algısı ve Biriciklik İhtiyacı'nın araştırıldığı ve ölçekler geliştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilmiş çalışmalar genel anlamı ile bireylerin, kendilerini biricik olarak algılayıp algılamadıklarını; biricik olmayı, bir ihtiyaç olarak değerlendirip değerlendirmediklerini ve kişilerin biricikliklerini ne düzeyde değerlendirdikleri yönünde veri sağlamaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak, geliştirilen BKÖ ile bireylerin kendilerini, hangi alanlarda ve hangi düzeylerde biricik olarak değerlendirdiklerinin, içeriğinin anlaşılırlığı açısından da belirleyici olabileceği düşünülebilir. Gerçekleştirilen ön çalışmada; Ölçeğin İlk Formu 24 madde iken, ilk uygulamada edinilen verilerin analizleri doğrultusunda, madde sayısı 12 olarak belirlenmiştir. Bu 12 maddenin; 7 maddesi içsel-kişisel boyutu, 5 maddesi ise dışsal- kişisel boyutu oluşturmaktadır. Bireylerin kendilerini biricik olarak değerlendirmelerini sağlayan bu iki kaynaktan; içsel- kişisel boyut, bireylerin kendileri hakkında değerlendirmelerini içerirken, dışsal-kişisel boyut ise; bireylerin kendileri hakkında, çevre faktörünün etkisini de göz önünde bulundurduğu değerlendirmelerini içerdiği düşünülebilir. Araştırmanın ikinci uygulama aşamasında ise; random seçilen örneklem grubuna, Biriciklik Kaynakları Ölçeği ve farklı ölçekleri içeren bir ölçek bataryası uygulanmış, ölçekler arası korelasyon bulunduğu saptanmıştır. Ek olarak; elde edilen sonuçlar ile literatürde yer alan, benzer ölçek uygulamaları bulunan çalışmalara ait sonuçlar uyum göstermektedir. Son olarak; gerçekleştirilen test tekrar-test çalışmasında ise, Pearson Korelasyon katsayıları; hem içsel- kişisel (r= .82) ve dışsal-kişisel (r= .76) hem de toplam puanda (r= .83) yüksek korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. Böylelikle; random seçilen, 478 katılımcının oluşturduğu farklı örneklem gruplarında gerçekleştirilen çeşitli uygulamalar sonucunda elde edilen verilerin analizi neticesinde, psikometrik bir ölçüm aracı elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectBiriciliken_US
dc.subjectUniquenessen_US
dc.subjectPsikometrik Ölçümleren_US
dc.subjectPsychometric Measurementsen_US
dc.subjectÖlçek Geliştirmeen_US
dc.subjectScale Developmenten_US
dc.subject.lccBF 176/.K57
dc.titleBiriciklik kaynakları ölçeği (BKÖ): biriciklik kaynakları ölçek geliştirme çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikolojien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKiriştaş, Berken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record