Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlbayrak, Aslıen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T17:59:58Z
dc.date.available2019-10-29T17:59:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZd056QXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2281
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.21325/jotags.2017.83
dc.description.abstractBirbirine benzer ürünler üreten çok sayıda işletmenin varlığı bu işletmeleri, müşterilerinin karşısına farklı olan mal ve hizmetlerle çıkartmak zorunda bırakmıştır. Bazı endüstrilerde bu değişimi yakalamak kolay olmakla birlikte ana yapısı ve ham maddesi aynı olan restoran işletmelerinde bu farklılık ve değişimi yakalamak oldukça sınırlı ve zordur. Dolayısıyla bu çalışma ülkemizde restoran işletmelerinin yenilik uygulamalarına ilişkin mevcut durumlarını; sunum, pazarlama, süreç ve sosyal sorumluluk davranışı bakımından yenilik düzeylerini ortaya koymak ve elde edilen sonuçlardan hareketle restoran yöneticilerine yenilikçi uygulamalar hakkında önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamına İstanbul'da bulunan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletme belgesi verilmiş olan 77 birinci sınıf restoran alınmıştır. Çalışma verilerinin toplanmasında kullanılan anket formunun hazırlanmasında daha önceden yapılmış olan çalışmalardan yararlanılmış ve elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda mal/hizmet, süreç, pazarlama ve sosyal sorumluluk yeniliği uygulamalarının bir kısmında restoranların yeniliğe ayak uydurdukları görülürken bir kısmında yetersiz kaldıkları saptanmıştıren_US
dc.description.abstractThe existence of a large number of business, which producing similar products, has left these businesses with different goods and services in the face of their customers. While it is easy to catch up with this change in some industries, it is very limited and difficult to catch up with this difference and change in the restaurant business where the main structure and raw material are the same. Therefore, the aim of this study, identify the current situation of restaurant business in terms of innovation practices in our country; states presentation, marketing, process and social responsibility behaviors, and based on the results obtained make proposals about innovative applications to restaurant managers. The extent of the study 77 first class restaurant business evaluated which awarded tourism management certificate by the T. C. Ministry of Culture and Tourism. In the preparation of the questionnaire for collecting the study data, the previous studies were used and the obtained data were evaluated statistically. As a result of the study, restaurants are keeping up with newness, but some of them are inadequate about the applications about goods / services, process, marketing and social responsibility innovations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofJournal of Tourism and Gastronomy Studiesen_US
dc.identifier.doi10.21325/jotags.2017.83en_US
dc.identifier.doi10.21325/jotags.2017.83
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.titleRestoran İşletmelerinin Yenilik Uygulama Durumları: İstanbul’daki Birinci Sınıf Restoranlar Üzerine Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeInnovation Practices Stuation in Restaurant Enterprises: A Study on First Class Restaurants in Istanbulen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAlbayrak, Aslıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record