Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelikel, Mehmet Alien_US
dc.contributor.authorGülersoy, Ali Ekberen_US
dc.contributor.authorİdem, Şadien_US
dc.contributor.authorDedeoğlu, Çağdaşen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:05Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2618-5784
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnMU1ESXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2345
dc.descriptionDedeoğlu, Çağdaş (Arel Author)en_US
dc.description.abstractEkolojik kriz meselesi, devasa bir sorunlar yumağıdır. Derinleşen kriz, nihayetinde doğa ve insanlığı mahşeri bir sıfır noktasına doğru taşımaktadır. Söz konusu krizin kaynağına dair bütüncül ve doğru tespitin yapılması, bu krizi anlamlandırmak ve üstesinden gelmek açısından hayatidir. Bu bağlamda farklı disiplinlerin çok boyutlu ortak çalışmasıyla daha bütüncül bir yaklaşım sağlanabilir. Söz konusu yaklaşım, sorunun farklı boyutlarını çeşitli açılardan kavramamızı sağlar. Nitekim bu çalışmada, ekolojik kriz meselesi farklı disiplinler tarafından ele alınarak, krizin kaynağı ve çözüm noktasına dair fikirler tartışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, ekolojik krizin yerel bir sorundan küresel yok oluşa doğru nasıl ilerlediği incelenmiştir. İkinci bölümde sözü edilen kriz karşısında takındığımız kayıtsızlığın ve ataletin psiko-sosyal boyutu ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise ekolojik kriz, dinselliğin politik ekolojisi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, ekolojik krizin psikolojik, sosyal, ekolojik ve politik yönlerine dikkat çekilmiştir.en_US
dc.description.abstractEcological crisis is a complete balls-up. Deepening crisis has ultimately been moving nature and humanity towards a tremendous zero-point. It is essential to make a holistic and true ascertainment about the reason of the crisis, in order to explain its meaning and overcome it. A more holistic approach can be provided with multidimensional collaborative work between different disciplines. This approach enables us to understand different dimensions of the problem from various perspectives. Therefore, in this study, both the cause and the solution of ecological crisis have been discussed within an inter-disciplinary understanding. In the first chapter, we examined how this ecological crisis was moving from a locality toward a global reality. In the second chapter, we addressed psycho-social dimension of our negligence and laziness against this crisis. As for the final chapter of the study, we evaluated our form of approach based on the political ecology of religiosity. By doing so, we drew attention to psycho-social, ecological and political aspects of the crisis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofFLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.titleYerelden küresele evrilen ekolojik krizin psiko-sosyal ve politik ekolojik açılardan irdelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating the Ecological Crisis Evolving from the Local to the Universal within the Psychosocial and Political Ecological Aspectsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage121en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record