Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAslan, Mustafa
dc.contributor.authorKüçükaltan, Derman
dc.contributor.authorUzun, Doğan
dc.date.accessioned2023-04-03T13:37:28Z
dc.date.available2023-04-03T13:37:28Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAslan, M., Küçükaltan, D., & Uzun, D. (2020). Kriz Yönetim Süreci Değerlendirme Ölçekleri Geliştirilme Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2382-2406.en_US
dc.identifier.issn1309-0712
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.20491/isarder.2020.982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3663
dc.description.abstractAmaç – Bu çalışmanın amacı, türü ne olursa olsun, hayatın bir gerçeği olarak sürekli yaşanmakta ve tüm hayatımızı derinden etkilemekte olan krizlerin yönetim sürecini ölçümleyebilecek ölçeklerin geliştirilmesidir. Tüm örgütler, bazen biri bitmeden diğer bir krizin içerisinde kendilerini bulmakta ve iyi yönetilemeyen kriz süreçleri de örgütler açısından yıkıcı olmaktadır. Çalışmamızda krizin hem öncesini hem sürecini hem de kriz sonrasını kapsayacak genişlikte ve kapsamda kriz sürecindeki yönetim faaliyetlerini ölçümleyecek ölçeklerin geliştirilerek, yaşanan krizlerin tüm yönlerinin bilimsel çalışmalarda incelenebilmesine ve bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlarla uygulamacılara yardımcı olunması hedeflenmiştir. Yöntem – Araştırma, kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılan, İstanbul ili dahilinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetici pozisyonunda çalışanlarla yapılmıştır. Anket formlarının ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine, ikinci bölümünde ise araştırmacılar tarafından geliştirilen ve kriz öncesi, kriz süreci ve sonrasındaki faaliyetleri ölçmeye yarayan ifadelere yer verilmiştir. Anket formları katılımcılara elektronik ortam da ulaştırılmış ve elde edilen veriler istatistiki paket programı kullanılarak geçerlik, güvenirlik ve keşfedici faktör analizlerine tabi tutulmuş, Cronbach Alfa, açıklanan varyans ve R2 değerleri ile sonuçlar yorumlanmış ve raporlanmıştır. Bu çalışmada elde edilen ölçekler kullanılarak oluşturulan kriz yönetim modeli ayrıca YEM (Yapısal Eşitlik Modeli) ile de test edilmiş ve modeldeki her bir değişkene ait R2 değerleri rapor edilmiştir.Bulgular – Analizler sonucunda 7 ölçekten oluşan, kriz yönetiminin hem işletme üzerindeki etkilerini hem de uygulamaların ve sonuçlarının oluşturduğu algıyı ölçen, kriz süreci yönetim faaliyetleri ölçekleri ortaya çıkmıştır. Tüm ölçeklerin güvenilirlik değerleri eşik değer olan 0,60’ın üzerinde (Lyberg vd., 1997; Kılıç, 2016) olup en düşük faaliyetler ve tedbirler ölçeğinde (α=0,834), en yüksek de kriz yönetiminin algılanan başarısı ölçeğinde (α=0,963) ölçülmüştür. Açıklanan varyans değerleri ise en düşük çevresel tarama ölçeğinde %71 ve en yüksek de hazırlık ve planlama ölçeğinde %87 olarak ölçülmüştür. R2 değerleri de en düşük finansal tedbirler (0,09) ve en yüksek de yönetimin algılanan başarısı (0,79) olarak tespit edilmiştir. Tartışma – Toplamda elde edilen yedi ölçek ve bu ölçeklerle oluşturulan model dikkate alındığında, kriz zamanlarında en çok uygulanan finansal tedbirlerle tasarruf tedbirlerinin aslında krizin örgüt üzerindeki etkisini daha da kötüleştirdiği, üretim satış ve pazarlama faaliyetlerinin ise krizin kötü etkilerini elemine ettiği görülmektedir. Alınan finansal tedbirler aynı zamanda hem uygulamaların hem de yönetimin algılanan kriz yönetimindeki başarısını olumsuz yönde etkilediği, üretim satış ve pazarlamanın ise pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Kriz öncesinde ve anında yapılan hazırlık faaliyetlerinin açıklanma oranı (R2=0,60) dikkate alındığında, çevresel taramanın bu safhaya en çok etkiyen faaliyet olduğu ortaya çıkmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMelih Topaloğluen_US
dc.relation.ispartofİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.doi10.20491/isarder.2020.982en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKriz Yönetim Süreci Değerlendirme Ölçekleri Geliştirilme Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8049-3615en_US
dc.authorid0000-0001-7991-8217en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage2382en_US
dc.identifier.endpage2406en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAslan, Mustafa
dc.institutionauthorUzun, Doğan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record