Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışkan, Seden Durmuş
dc.contributor.authorÖzerk, Halis
dc.date.accessioned2023-04-13T13:10:33Z
dc.date.available2023-04-13T13:10:33Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÇALIŞKAN, S. D., & ÖZERK, H. (2019). 13-18 Yaş Grubu Ergenlerdeki Ego Durumları ile Anne Babalarının Bilgi Düzeyleri ve Anne Baba Tutumlarının İlişkisi. OPUS International Journal of Society Researches, 13(19), 884-921.en_US
dc.identifier.issn2528-9535
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opus.594514
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3740
dc.description.abstractBu çalışmada, 13-18 yaş grubu ergenlerin ego durumlarının, anne babalarının anne babalık bilgi düzeyleri ve çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumları ile ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bununla beraber bu ilişki durumunu katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey gibi çeşitli demografik değişkenleri bakımından incelemek de amaçlanmıştır. Çalışmasının evrenini, Düzce ili ile Akçakoca, Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde bulunan ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören 13-18 yaş grubu ergenler ve bu ergenlerin aileleri oluşturmaktadır. Örneklem ise 130 anne baba ve 130, 13-18 yaş grubu ergen olmak üzere 260 kişiden oluşmaktadır. Örnekleme yöntemi kümeleme oransız random örneklemedir ve ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmaya katılan 13-18 yaş grubu 130 ergene kendilerinde algıladıkları özelliklerin işaretlenmesi istenerek, Transaksiyonel Analiz Kuramı bağlamında Ego Durumları Ölçeği (EDÖ) uygulanmıştır. Bu kişilerin ebeveynlerinden oluşan 130 kişiye de veri toplama araçları olarak geçerlik ve güvenirliğe sahip olan Anne Babalık Bilgi Testi (ABBT) ve Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI, Parental Attitude Research) uygulanmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Demografik Bilgi Formu verilerek doldurulması sağlanmıştır. Tüm verilerin anlamlılık düzeyi p< 0.05 düzeyinde sınanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, anne-babaların çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumlarının ve anne babalık bigi düzeylerinin 13-18 yaş grubu ergenlerin kendilerinde algıladıkları ego durumuna göre anlamlı bir farklılaşma göstermediği bulunmuştur. Anne-babaların, çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumları ve anne babalık bilgi düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anne babaların çocuk yetiştirmeye ilişkin ana-babalık bilgi düzeylerinin kendi öğrenim durumlarına, çalışıp çalışmadıklarına, sahip oldukları çocuk sayılarına göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca Anne babalık bilgi düzeyinin, ana babaların PARI puanlarını anlamlı derecede yordadığı bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezien_US
dc.relation.ispartofOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.doi10.26466/opus.594514en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectAnne-Babalık Bilgien_US
dc.subjectEgo Durumlarıen_US
dc.title13-18 Yaş Grubu Ergenlerdeki Ego Durumları ile Anne Babalarının Bilgi Düzeyleri ve Anne Baba Tutumlarının İlişkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5848-8924en_US
dc.authorid0000-0001-5530-6638en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage884en_US
dc.identifier.endpage921en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇalışkan, Seden Durmuş
dc.institutionauthorÖzerk, Halis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record