Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzerk, Halis
dc.date.accessioned2023-04-14T05:08:25Z
dc.date.available2023-04-14T05:08:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖzerk, H. (2019). Anne Babalık Bilgi Testi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. OPUS International Journal of Society Researches, 13(19), 1784-1805.en_US
dc.identifier.issn2528-9535
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opus.594747
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3743
dc.description.abstractÇalışmanın amacı anne baba tutumlarının gerisindeki bilgi türlerini ve düzeylerini belirleyebilecek bir ölçek geliştirmek ve ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Anne Babalık Bilgi Testi (ABBT) doğum öncesi, bebeklik, çocukluk ve ergenlik olmak üzere 4 temel kategoriye ayrılmış ve madde havuzu içerisinden bu kategorilere ait toplam 100 ifade seçilmiştir. Bu ifadeler, uzmanlarla birlikte değerlendirilmiş, bazı ifadeler elenmiş bazı ifadelerde değişiklik yapılmış ve toplam 70 ifadeden (maddeden) oluşan ölçek deneme formu hazırlanmıştır. Ana-babalar tarafından, ölçekte “doğru” veya “yanlış” şeklinde yanıtlanması istenen bilgilerin bilimsel temellere dayalı net bilgiler olmasına özen gösterilmiştir. Toplam 70 maddeden oluşan ve yönergesi de hazırlanan ABBT deneme formu, geçerlilik ve faktör analizi çalışması için araştırma grubuna (45’ i erkek, 65’ i kadın olmak üzere toplam 110 ana-babaya) uygulanmıştır. Maddeler arası tetrakorik korelasyon katsayıları Statistica 4.5 programı aracılığı ile hesaplanmış ve tetrakorik korelasyonlara dayanan temel bileşenler analizi (faktör analizi) yapılmıştır. Analiz sonucunda bazı maddelerin iki faktörde birden yer aldığı görülmüş ve faktör yapısını düzenlemek amacıyla varimax rotasyonu uygulanmıştır. Uygulanan rotasyon sonucunda ölçeğin maddelerinin üç temel faktörde (boyutta) toplandığı gözlenmiştir. ABBT’ nin faktör analiziyle belirlenen üç faktörüne, maddelerin (ifadelerin) özellikleri dikkate alınarak; I. Faktör’ e “Geleneksel Bilgi”, II. Faktör’ e “Magazinsel Bilgi”, III. Faktör’ e ise “Bilimsel Bilgi” adları verilmiştir. Yinelenen rotasyonlu faktör analizi sonucunda nihai ölçeğe ulaşılmıştır. Nihai ölçek 47 maddeden oluşmuştur. ABBT’ nin ayırdedicilik özelliğini görebilmek için deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Ölçek, deney ve kontrol grubuna 21 gün ara ile iki kez uygulanarak, test-tekrar test yöntemiyle; deney ve kontrol gruplarının kendi içlerindeki değişimleri gözleyebilmek amacıyla ön test ve son test puanları tekrarlı ölçümler için t testi ile karşılaştırılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının sontest puanları ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Buna göre ölçek, deney ve kontrol gruplarını son test puanlarına bağlı olarak ayırt edebilmektedir (t= -36,90; p<0,01). Bu maddelerden oluşan nihai ölçeğin güvenilirlik katsayısı da (KR-20 güvenilirlik katsayısı) 0,93 olarak bulunmuştur. Öyle görünmektedir ki ölçek bu haliyle çok yüksek bir iç tutarlılık göstermektedir. Bu anlamıyla da güvenilirliği oldukça yüksektir. Sonuç olarak, ABBT’ nin kabul edilir psikometrik özelliklere sahip olduğu, araştırma ve uygulamalarda kullanılabilir olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezien_US
dc.relation.ispartofOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.doi10.26466/opus.594747en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnne Babalıken_US
dc.subjectBilgi/Bilinç Testien_US
dc.subjectTesten_US
dc.titleAnne Babalık Bilgi Testi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5530-6638en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage1784en_US
dc.identifier.endpage1805en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÖzerk, Halis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record