Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOktaysoy, Onur
dc.contributor.authorKaygın, Erdoğan
dc.contributor.authorTopçuoğlu, Ethem
dc.date.accessioned2023-05-24T08:23:45Z
dc.date.available2023-05-24T08:23:45Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationOktaysoy, O., Kaygın, E., & Topçuoğlu, E. (2023). Olumsuz Düşünce Döngüsü ve Kolektif Şükranın İşyeri Mutluluğuna Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 243-259.en_US
dc.identifier.issn1309-0712
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.20491/isarder.2023.1584
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3870
dc.description.abstractAmaç – Bu çalışmayla amaçlanan, kamu kurumlarında faaliyet gösteren işgörenlerin sahip oldukları olumsuz düşünce döngüsü ve kolektif şükran düzeylerinin belirlenebilmesi, demografik niteliklerin bu kavramlara etkisinin ortaya konulabilmesi bununla birlikte ilgili kavramlar ile işyeri mutluluğu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespit edilebilmesidir. Yöntem – Araştırma evrenini Kars ilinde, kamu kurumlarında görevli çalışanlar oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için anket formu kullanılmıştır. İşyeri mutluluğunun ölçümü için Salas-Vallina ve Alegre, (2021) tarafından geliştirilen, Yozgat ve Bilginoğlu (2020) tarafından Türkçe’ye çevrilen 9 sorudan oluşan ölçek, çalışanların kolektif şükran düzeyini ölçebilmek için Akgün vd. (2016) tarafından geliştirilen 12 sorudan oluşan ölçek, olumsuz düşünce döngüsünü ölçmek için ise Brinker ve Dozois (2009) tarafından geliştirilip, Karatepe (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 20 soruluk ölçek kullanılmıştır. Toplam 383 katılımcıdan araştırma kapsamında elde edilen veriler çeşitli SPSS ve AMOS programları aracılığıyla anlamlandırılmıştır. Bulgular – Yapılan regrasyon testleri sonucunda olumsuz düşünce döngüsünün işyeri mutluluğu üzerinde etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Kolektif şükranın, işyeri mutluluğu üzerinde pozitif yönde etkisinin (R2=0,216), olumsuz düşünce döngüsü üzerinde pozitif yönlü etkisinin (R2=0,058) bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada demografik değişkenlere göre de anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tartışma – Yapılan çalışmada kolektif şükran ile olumsuz düşünce döngüsü arasında düşük düzeyde pozitif yönlü bir etkinin çıkması beklenen bir sonuç olmayıp negatif yönlü anlamlı bir ilişki gözlenmesi beklenmektedir. Ortaya çıkan bu durum literatür ile uyuşmamakta ve bahse konu bu bulgunun nedeninin Kars ilinin kamu çalışanları üzerinde yarattığı etki ile ilişkili olduğu düşünülmektediren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMelih Topaloğluen_US
dc.relation.ispartofİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.doi10.20491/isarder.2023.1584en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOlumsuz Düşünce Döngüsüen_US
dc.subjectKolektif Şükranen_US
dc.subjectİşyeri Mutluluğuen_US
dc.subjectRuminasyonen_US
dc.subjectKamu Çalışanlarıen_US
dc.titleOlumsuz Düşünce Döngüsü ve Kolektif Şükranın İşyeri Mutluluğuna Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Havacılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3563-0566en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage243en_US
dc.identifier.endpage259en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorEthem, Topçuoğlu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record