Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlbayrak, Aslıen_US
dc.contributor.authorÖzkul, Emrahen_US
dc.date.accessioned2016-09-26T09:58:09Z
dc.date.available2016-09-26T09:58:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAlbayrak, A., Özkul, E. (2013). Y kuşağı turistlerin destinasyon imaj algıları üzerine bir araştırma.Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8.6, 15-31.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/621
dc.descriptionAlbayrak, Aslı (Arel Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışma, kendinden önceki ve sonraki kuşaklardan farklı özellikler gösteren Y kuşağı turistlerin tatil yerlerine karar vermeleri üzerine destinasyon imajını oluşturan faktörlerin etkisini saptamak ve Y kuşağı turistlerin yapısal özellikleri ile destinasyon algıları arasındaki ilişkiyi inceleyerek söz konusu kuşak için destinasyon pazarlamasına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden yararlanılmış, İstanbul’da bu kuşağı temsil eden ve kota örnekleme yöntemiyle belirlenen 384 kişiyle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Elde elde verilerin analizinde betimsel istatistik, t-testi ve Anova Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre destinasyon imajı katılımcıların cinsiyetlerine, eğitim durumlarına ayrıca gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Diğer yandan, Y Kuşağı turistlerinin dinlenme, eğlenme ve yeni yerler görme isteği ile hareket ettikleri, kalite ve lüks bir tatili uygun fiyata arayan bireylerden oluştuğu söylenebilir. Turistik satın alma süreci birçok faktörün etkisiyle şekillenmektedir. Bu süreci etkileyen faktörlerden birisi de destinasyon imajıdır. En genel tanımıyla destinasyon imajı bireylerin bir yer hakkındaki genel algılarıdır ve bu algılar yaş, eğitim, gelir, kültür gibi bir çok faktörden etkilenmektedir. Geçmişte turistlerin destinasyon tercihleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda genel olarak turistlerin yaş, eğitim, kültür, gelir gibi özelliklerinin destinasyon imaj algıları üzerine etkileri incelenmiştir ancak farklı kuşakların destinasyon imaj algıları ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçların turizm pazarlamacılarına katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTurkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkicen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectY Kuşağıen_US
dc.subjectTurizm Pazarlamasıen_US
dc.subjectDestinasyon İmajıen_US
dc.titleY kuşağı turistlerin destinasyon imaj algıları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on generation y tourists perceptions of destination imageen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Bölümü.en_US
dc.authoridTR31984en_US
dc.authoridTR126660en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record