Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzerk, Halisen_US
dc.contributor.authorÇağatay, Safiye Elifen_US
dc.date.accessioned2016-03-01T13:12:09Z
dc.date.available2016-03-01T13:12:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationÇağatay, S. E. (2014). Üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyi ile bağlanma stilleri ve savunma mekanizmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/165
dc.description.abstractBu araştırmada, üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyiyle, bağlanma stilleri ve savunma mekanizmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda çeşitli bölümlerde öğrenim görmekte olan 425 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada, katılımcılara araştırmacı tarafından oluşturulan Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi ve Savunma Biçimleri Testi uygulanmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek için "bağımsız t testi", "tek yönlü varyans analizi", "kruskal wallis testi" ve "mann-whitney u testi" kullanılırken, anlamlı düzeyde farklılığın tespit edildiği durumlarda hangi ikili gruplar arasında fark olduğunu belirlemek amacıyla da çoklu karşılaştırma yöntemlerinden Tukey ve LSD testlerinden yararlanılmıştır. Çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyi ile bağlanma stilleri ve savunma mekanizmaları arasındaki ilişki kısmi korelasyon analizi ile hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında tüm verilerin anlamlılık düzeyi p< .05 düzeyinde sınanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, travma düzeyi ile saplantılı ve kayıtsız bağlanma stilleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Travma düzeyi ile güvenli ve korkulu bağlanma stili arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Travma düzeyi ile immatür savunma mekanizmaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken matür ve nevrotik savunma mekanizmaları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Son olarak güvenli bağlanma stili ile savunma mekanizmaları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. Korkulu bağlanma stili ile nevrotik savunma mekanizması arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki görülmüştür. Saplantılı bağlanma stili ile nevrotik ve immatür savunma mekanizmaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Kayıtsız bağlanma stili ile matür, nevrotik ve immatür savunma mekanizmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca: Travma düzeyinin göre cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, algılanan aylık gelir düzeyi, şiddet yaşantısına göre anlamlı derecede farklılaştığı bulunmuştur. Fakat 0-6 yaş döneminde bakım veren kişi ve anne baba kaybı ile travma düzeyinde anlamlı derecede farklılaşma bulunamamıştır. Bağlanma stillerinin cinsiyet, yaş ve şiddet yaşantısına göre anlamlı derecede farklılaştığı bulunmuştur. Kardeş sayısı, algılanan aylık gelir düzeyi, 0-6 yaş döneminde bakım veren kişi ve anne baba kaybı değişkenleri ile anlamlı derecede farklılaşma bulunamamıştır. Savunma mekanizmalarının yaş, bakım veren kişi, şiddet yaşantısı, anne ya da baba kaybı yaşama durumuna göre anlamlı derecede farklılaştığı bulunmuştur. Cinsiyet, kardeş sayısı, algılanan aylık gelir düzeyi ile anlamlı derecede farklılaşma bulunamamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocukluk Çağı Travmasıen_US
dc.subjectBağlanma Stilleri ve Savunma Mekanizmalarıen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyi ile bağlanma stilleri ve savunma mekanizmaları arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorÇağatay, Safiye Elifen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record